Contractrecht

(koop) overeenkomsten en contracten

Elke particulier of ondernemer sluit voortdurend overeenkomsten (contracten). Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken, is er geen enkel probleem. Deze problemen ontstaan pas wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Wanprestatie is het gevolg, oftewel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Wanprestatie is het gevolg, oftewel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

De Rijdende Advocaat staat u bij als u problemen heeft met een contractpartij. Bijvoorbeeld bij koop/verkoop van onroerend goed, een auto of consumentenkoop, waarbij u als consument extra juridische bescherming geniet.

Hebt u vragen, neem contact op met de Rijdende Advocaat, die u alles kan vertellen over het overeenkomsten/contractenrecht. Bel of mail de Rijdende Advocaat of stel hier uw juridische vraag.

Hier alvast een aantal mogelijke vraagstukken bij contracten:

 Direct actie ondernemen ? Klik hier voor de Rijdende advocaat.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand als een aanbod van een partij wordt aanvaard door een andere partij. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Het is gebruikelijk en aan te raden om afspraken schriftelijk vast te leggen, maar dit is geen vereiste. Ook mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig. Er dient dan eveneens sprake te zijn van aanbod en aanvaarding en dat leidt dan meestal bewijstechnisch tot problemen in het geval er geen schriftelijke bevestiging bestaat.

Hebben partijen een andere voorstelling van de zaken, dan kan het zijn dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Beëindiging overeenkomst

Het beëindigen van een overeenkomst wordt door de wet geregeld. Er kunnen ook bepalingen over de beëindiging in de overeenkomst opgenomen worden. Een overeenkomst eindigt o.a. door opzegging, ontbinding en vernietiging.

Nakoming en wanprestatie

Belangrijkste verplichting van de koper is, dat hij op tijd de koopprijs moet betalen. Daar staat tegenover de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Als een van de partijen niet voldoet aan hetgeen is afgesproken, dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Er moet worden vastgesteld of de tekortkoming aan de wederpartij “toerekenbaar” is. Zo ja, dient eerst een ingebrekestelling plaats te vinden (een laatste termijn te worden gegeven) waarna verzuim ingaat. Pas als de wederpartij in verzuim is, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding

Bij schade kunt u denken aan geleden verlies of gederfde winst (vermogensschade) maar ook aan immateriële schade (bijvoorbeeld smartengeld). In alle gevallen zal moeten komen vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de wanprestatie (causaal verband) en niet door een andere oorzaak is ontstaan. Als er sprake is van “eigen schuld” dan zal dit leiden tot vermindering van de verplichting tot schadevergoeding. Ook de rechter kan onder omstandigheden de schade matigen.

Hebt u vragen over het overeenkomsten/contractenrecht, neem contact op met de Rijdende Advocaat.

Direct actie ? Bel of mail de Rijdende Advocaat of stel hier uw juridische vraag.

Wilsgebreken

Met wilsgebrek wordt bedoeld dat iemand een handeling verricht, maar zijn wil door bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling tot stand is gekomen. In deze gevallen kan de overeenkomst vernietigd worden.