Algemene Voorwaarden De Rijdende Advocaat

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen de Rijdende Advocaat en zijn cliënten en worden geacht ook van toepassing te zijn op alle eventuele vervolgopdrachten van de cliënt. Niet alleen de Rijdende Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van de opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van de Rijdende Advocaat. De Rijdende Advocaat is een initiatief van Quattro Advocaten te Heerlen (zie ook www.quattroadvocaten.nl)

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

De Rijdende Advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De Rijdende Advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht. De Rijdende Advocaat verstrekt de cliënt kopieën van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd. De Rijdende Advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt worden ontvangen, te doen overmaken op de rekening van Stichting Derdengelden. De Rijdende Advocaat zal deze gelden binnen een maand na ontvangst op de derdenrekening overmaken op een door de cliënt aan te geven rekening.

Artikel 3 Tarieven

Behoudens andere afspraak zal de Rijdende Advocaat zijn werkzaamheden zoveel mogelijk tegen een vaste tariefafspraak declareren, waarbij maatwerk wordt geleverd op basis van de aard en de omvang van het juridische probleem. Uitsluitend indien géén vaste tariefafspraak is overeengekomen, bedraagt het basisuurtarief ad € 195,- exclusief BTW. Bij zaken met een belang boven € 100.000,- wordt het uurtarief met een factor 1.25 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium van de Rijdende Advocaat zijn géén kantoorkosten verschuldigd indien sprake is van een overeengekomen vaste tariefafspraak. Indien het uurtarief is overeengekomen, dan geldt een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Rijdende Advocaat voor tijdens het uitoefenen van de opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor mondelinge niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 5 jaar na de datum van de laatste factuur. De Rijdende Advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door hem ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, deskundigen en buitenlandse advocaten.

Artikel 5 Beëindiging

De cliënt zowel als de Rijdende Advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De Rijdende Advocaat heeft in dat geval het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Bewaarplicht dossier

Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd.

Artikel 7 Betalingstermijnen

  • Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een contractuele vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag van 7% per jaar. Indien de cliënt ook na een eerste aanmaning in verzuim blijft om binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is de cliënt daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,-
  • Indien cliënt ook na een tweede aanmaning in verzuim blijft zodat de Rijdende Advocaat genoodzaakt is om ter incassering van zijn vordering een gerechtelijke procedure te starten, dan is cliënt steeds verschuldigd de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten alsmede de in lid 1. genoemde Buitengerechtelijke Incassokosten.
  • De Rijdende Advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 28 dagen onbetaald openstaan. De Rijdende Advocaat doet daarvan binnen redelijke termijn schriftelijke mededeling aan de cliënt. De Rijdende Advocaat is gerechtigd zijn declaraties te verrekenen met de voor cliënt ontvangen gelden. De Rijdende Advocaat is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van zijn werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 8 Klachtenregeling

Op de dienstverlening van de Rijdende Advocaat is de Kantoorklachtenregeling van toepassing, informeer naar de procedure.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de cliënt en de Rijdende Advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter van de Rechtbank Limburg te Maastricht zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de Rijdende Advocaat en een cliënt kennis te nemen.