Wijzigingen in het huurrecht per 1 juli 2016

7 juli 2016

te-huur

In april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte waarin wordt beoogd de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen en de prijs-/kwaliteitsverhouding te verbeteren, en daarmee een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt en het bestrijden van “scheefwonen”.

 

Één van de wijzigingen betreft de verhuur voor bepaalde tijd. In de nieuwe wet wordt tijdelijke verhuur mogelijk. Voor zelfstandige woonruimte geldt in geval van tijdelijke verhuur een maximale duur van twee jaar, terwijl voor onzelfstandige woonruimte een maximum geldt van vijf 5 jaar. De huurovereenkomst eindigt dan na het verstrijken van de maximale termijn (de huurtermijn mag ook korter van duur zijn). Een opzegging is dan niet vereist, maar de verhuurder moet de huurder wel tijdig waarschuwen voor het einde van de huurovereenkomst. Doet de verhuurder dat niet (tijdig), dan eindigt de huurovereenkomst niet.

Indien na afloop van een voor bepaalde tijd van twee onderscheidenlijk vijf jaar of korter aangegane huur met dezelfde huurder aansluitend opnieuw een huurovereenkomst wordt aangegaan, wordt deze laatste overeenkomst opgevat als een verlenging voor onbepaalde tijd van eerstgenoemde huurovereenkomst en komt aan de huurder dus de reguliere huurbescherming toe.

De verwachting is dat deze nieuwe contractsvorm het aanbod vergroot omdat aspirant-verhuurders dan makkelijker overgaan tot verhuur van woonruimte.

In de wet is expliciet vastgelegd dat woningcorporaties, afgezien van een aantal uitzonderingen, geen contracten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen mogen aanbieden.

Huurprijs ?

De wet biedt huurders thans de mogelijkheid om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Hiervoor geldt een huurtermijn van zes maanden. Laat de huurder deze huurtermijn verstrijken, dan is hij gebonden aan de overeengekomen huurprijs. Voor tijdelijke huur geldt deze beperking niet: gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst kan de huurder de huurprijs laten toetsen. Zetten partijen de huurovereenkomst voort na het verstrijken van de bepaalde duur, dan geldt nogmaals een huur termijn van zes maanden waarbinnen de huurprijs kan worden getoetst.

Voor vragen over tijdelijk verhuur kunt u te allen tijde contact opnemen met de Rijdende Advocaat.

Vindplaats wettekst:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34373_wet_doorstroming_huurmarkt