Aanpassingen WW

Op 1 juli 2015 is de WW ook veranderd. Het is voor WW-ers aantrekkelijker om te werken tegen een lager salaris. Ook de berekening van de hoogte van de WW-uitkering is gewijzigd. Op 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW teruggebracht. En wordt de opbouw van WW-rechten aangepast.

Berekening hoogte WW-uitkering

Nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Sinds 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt voortaan gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in een periode van 12 maanden voordat u werkloos werd . Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Inkomensverrekening

Sinds 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening in de WW. Dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.
De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

Passende arbeid

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.

De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering

Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, heeft te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend, daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering.

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.

Wordt u op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan u nog maximaal 37 maanden WW krijgen. Krijgt u op 31 december 2015 ontslag, dan is maximale WW-duur nog 38 maanden.

Aanpassing opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Overzicht veranderingen WW 2015 -2016

Tabel veranderingen WW
Hoe was het ? Hoe is het nu ?
(Publieke) duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

 

Nadere informatie over WW ? Klik hier voor de Rijdende advocaat.