In het onderwijs is veel aan de hand, ook op het gebied van het ontslagrecht. De Rijdende Advocaat kan samen met u proberen om een ontslag te voorkomen, of er voor te zorgen dat er een goede ontslagregeling tot stand komt.

Het ontslagrecht voor onderwijspersoneel kan op wezenlijke punten anders zijn dan het ontslagrecht zoals dat voorvloeit uit het Burgerlijk Wetboek.

Neem daarom direct contact op met de Rijdende Advocaat als u professionele ondersteuning wilt bij uw ontslag. Klik hier.

De Rijdende Advocaat legt alvast het navolgende uit.

Ontslagregels voor het onderwijs

Als een leerkracht wordt ontslagen is het van belang om te weten of de leerkracht in het bijzonder of openbaar onderwijs werkzaam is. Dit is van belang voor het toepasselijke recht en de wijze waarop geprocedeerd moet worden. De arbeidsvoorwaarden zijn per onderwijssector hoofdzakelijk geregeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Elke onderwijssector, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, heeft zijn eigen CAO.

In het bijzonder onderwijs is de onderwijswerknemer werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst of akte van benoeming. Dan gelden dus ook de regels uit het Burgerlijk Wetboek (BW) en de toepasselijke CAO, terwijl in het openbaar onderwijs de werkzaamheden juist worden verricht op basis van een aanstellingsbrief of akte van aanstelling. De onderwijswerknemer is dan formeel een ambtenaar en dan geldt dus NIET hoofdzakelijk het Burgerlijk Wetboek maar juist het Bestuursrecht, naast de geldende regels uit de toepasselijke CAO.

Indien het schoolbestuur een ontslagbesluit neemt, moet zowel aan de procedurele en formele vereisten worden voldaan als ook de inhoudelijk vereisten. Het schoolbestuur moet zich dus aam aan de ontslagregels houden.

Vanzelfsprekend bestaat altijd de mogelijkheid om – binnen de gestelde termijn – tegen een ontslagbesluit van het schoolbestuur op te komen. De Rijdende Advocaat kan u hierbij behulpzaam zijn. Ook indien sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk kan de Rijdende Advocaat het onderhandelingsproces voeren en zorgen voor een goede vertrekregeling. In een voorkomend geval is deze oplossing immers te prefereren boven een inhoudelijke procedure.

Als het echter tot een inhoudelijke procedure moet komen, dan kan de Rijdende Advocaat u ook eveneens uitstekend van dienst zijn. Direct actie: Klik hier.

Tot slot nog enkele tips indien er geconfronteerd wordt met een mogelijk arbeidsgeschil in het onderwijs

  • Blijf rustig; laat de emoties niet de overhand nemen. Het kan uw onderhandelingen schaden en het maakt de sfeer er vaak ook niet beter op.
  • Leg zelf ook een ‘dossier’ aan waarin u alle stukken of documenten bewaart die met het geschil te maken hebben.
  • Bevestig de ontvangst van brieven van het schoolbestuur. Stuur een e-mail of een brief waarin u aangeeft dat u de brieven ontvangen hebt. Maak ook duidelijk dat u het met het standpunt van het bestuur niet eens bent, maar dat u daar later een schriftelijke reactie op zult geven.
  • Hebt u een formeel ontslagbesluit gekregen? En werkt u in het bijzonder onderwijs? Dan moet u binnen de gestelde termijn, beroep bij de Commissie van Beroep instellen.
  • Werkt u in het openbaar onderwijs? Dan moet u  binnen de gestelde bezwaartermijn een bezwaarschrift indienen. Voor beide procedures kunt u een beroep doen op de Rijdende Advocaat , die u deskundig zal adviseren.

Direct actie: klik hier en de Rijdende Advocaat reageert binnen 24 uren, gegarandeerd !